News That Matters

मां बोली थारो स्कूल जानो को टेम हुइ रियो है

मां: उठ बेटा, थारो स्कूल जानो को टेम हुइ रियो है… बेटा: (नींद में) मन नी है स्कूल जाने को… मां: कोई तो कारन बता कि तु स्कूल क्यों नी जानो चाये?
मनोरंजन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *